Naše poslanstvo v Zdravstvenem domu Hrastnik je ohranjanje in izboljšanje zdravja naših pacientov in izvajanje preventivnega varstva za boljše zdravje, kakovost življenja in počutje ljudi v njihovem lokalnem življenjskem okolju. 

Vsi zaposleni smo zavezani nuditi zdravstvene storitve kakovostno in v skladu z ISO standardi, ki opredeljujejo zagotavljanje zdravstvenega varstva v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije pacientov na primarni ravni ter zagotavljanju neprekinjenega dežurstva in nudenju službe nujne medicinske pomoči.

Prizadevamo si za dobro sodelovanje z občino Hrastnik kot ustanoviteljico ter vsemi drugimi deležniki, predvsem pa na strokovnem in kadrovskem področju z vsemi zdravstvenimi inštitucijami v regiji.

Politika kakovosti

 

1. Kakovost je osnovna usmeritev ZD Hrastnik in pomeni:

 

  • zdravstvene storitve, ki zadovoljijo potrebe in zahteve pacienta,
  • spoštovanje dogovorjenih terminov,
  • strokovnost, prijaznost in odzivnost,
  • urejenost dokumentacije,
  • spoštovanje pogodb z zdravstveno zavarovalnico in drugimi deležniki ter
  • poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo.


2. Pri oceni kakovosti ima odločilen pomen mnenje pacientov.
3. Vsi zaposleni smo odgovorni za kakovost svojega dela, glede na pooblastila in odgovornosti pri delu.
4. Urejenost poslovanja bomo vzdrževali vsaj na ravni zahtev standarda ISO 9001.
5. Naš način dela je dokumentiran v Poslovniku kakovosti in dokumentiranih postopkih vseh procesov.
6. Spodbujamo stalne izboljšave zdravstvenih in poslovnih storitev.
7. Konkretne cilje kakovosti in ukrepe za dosego teh ciljev sprejema vodstvo na vodstvenem pregledu.
 

Hrastnik, 31.12.2019