1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:       Zdravstveni dom Hrastnik
Sedež:                    Novi dom 11, 1430 Hrastnik
Telefon:                 (03) 56 54 450
Fax:                        (03) 56 43 434
E-pošta:                 zdhrastnik@siol.net

Ustanoviteljica: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

Direktor:                Sebastjan Ašenberger, dr.med.spec.pnevm.
Telefon:                 (03) 56 54 476
E-pošta:                direktor@zd-hrastnik.si

Strokovni vodja:  
Telefon:   (03) 56 54 450           
E-pošta:   zdhrastnik@siol.net

Pomočnica direktorice za zdravstveno nego
(glavna sestra):      Aleksandra Krajšič, dipl.ms.
Telefon:                 (03) 56 54 475
E-pošta:                 pdzn@zd-hrastnik.si

Reg. podatki:         Reg. vložek 1/13222/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Matična štev.:        5063086000
ID štev. za DDV:  SI40459454
Podračun: 01234-603092355 pri UJP Ljubljana

Katalog dostopen: 

 • na spletnem naslovu  zd-hrastnik.si
 • v tiskani obliki na sedežu od 8.00 do 14.00 ure

Podatki o objavi:   

 • prva objava avgust 2008
 • zadnja sprememba december 2019

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

 

2.1.       ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

2.1.1.    Opis delovnega področja

Področje delovanja zavoda izhaja iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik.

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost in specialistično ambulantno dejavnost na primarni ravni in sicer:

 • preventivno zdravstveno varstvo vseh kategorij oziroma skupin prebivalcev,
 • nujno medicinsko pomoč,
 • preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ter rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
 • patronažno varstvo in nego na domu,
 • diagnostične storitve,
 • preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
 • preglede delavcev, športnikov in voznikov,
 • reševalno službo,
 • zdravstveno vzgojno delo,
 • opravljanje nadstandardnih in drugih samoplačniških storitev na trgu.

2.1.2. Seznam notranjih organizacijskih enot

Enota: Ambulanta družinske medicine I.

Telefon: 03 56 54 464

E-pošta: amb1@zd-hrastnik.si

Enota: Ambulanta družinske medicine II.

Telefon: (03) 56 54 466

E-pošta: amb2@zd-hrastnik.si

Enota: Ambulanta družinske medicine V. s šolsko preventivo

Telefon: (03) 56 54 455

E-pošta: sd@zd-hrastnik.si

Enota: Podpora ambulantam družinske medicine (referenčna ambulanta)

Telefon: (03) 56 54 454

E-pošta: ref3@zd-hrastnik.si

Enota: Ambulanta v Domu starejših Hrastnik

Telefon: (03) 56 54 108

E-pošta: dsh@zd-hrastnik.si

Enota: Dežurna ambulanta in NMP

Telefon: (03) 56 54 451

E-pošta: dezurna@zd-hrastnik.si

Enota: Dispanzer za ženske

Telefon: (03) 56 54 462

E-pošta: dzz@zd-hrastnik.si

Enota: Ambulanta za denzitometrijo

Telefon: (03) 56 54 475

E-pošta: zdenka.kolar@zd-hrastnik.si

Enota: Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

Telefon: (03) 56 54 463

E-pošta: dmd@zd-hrastnik.si

Enota: Patronažna služba

Telefon: (03) 56 54 456, 041 334 668

E-pošta: patronaza@zd-hrastnik.si

Enota: Zdravstveno-vzgojni center

Telefon: (03) 56 54 474

E-pošta: zvc@zd-hrastnik.si

Enota: Laboratorij

Telefon: (03) 56 54 467

E-pošta: laboratorij@zd-hrastnik.si

Enota: Fizioterapija

Telefon: (03) 56 54 54 471

E-pošta: fizioterapija@zd-hrastnik.si

Enota: Reševalna služba

Telefon: (03) 56 54 468, 041 738 297

E-pošta: resilna@zd-hrastnik.si

Enota: Zobna ambulanta za otroke in šolsko mladino

Telefon: (03) 56 42 456

E-pošta: zobna@zd-hrastnik.si

Enota: Zobna ambulanta

Telefon: (03) 56 54 458

E-pošta: zobna1@zd-hrastnik.si

Enota: Zobna ambulanta Dol

Telefon: (03) 56 30 858

Enota: Upravno računovodske in tehnične službe

Tajništvo

Telefon: (03) 56 54 472

E-pošta: tajnistvo@zd-hrastnik.si

Računovodstvo

Telefon: (03) 56 54 477

E-pošta: zdhrastnik@siol.net

Naloge skupnega pomena za organizacijske enote opravlja uprava zavoda s svojimi službami.

2.2. KONTAKTNI PODATKI OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Direktor:            Sebastjan Ašenberger, dr.med.spec.pnevm.
Naslov:              Novi dom 11, 1430 Hrastnik
Telefon:             (03) 56 54 476
Fax:                   (03) 56 43 434
E-pošta:             direktor@zd-hrastnik.si

2.3.       SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI

Področje delovanja organa urejajo:

 • državni predpisi
 • predpisi EU

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
 

2.4.  SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

Povezava na portal lokalne skupnosti:

 • Občina Hrastnik

Povezava na državne registre predpisov:

 • Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS
 • Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RS

Povezava na EU portal:

 • Predlogi predpisov na portalu Evropske unije
   

2.5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH
 

 • Odlok o ustanovitvi zavoda
 • Statut zavoda
 • Letno poročilo
 • Program dela
   

2.6. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Uradne ali javne storitve, ki jih vodi zavod:

 • Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja.
 • Vsi postopki na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP).

 

2.7.  SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Osnovna medicinska dokumentacija

Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Uradni list RS št. 65/2000)

Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na paciente in predstavljajo osnovno medicinsko dokumentacijo o pacientih, ki jo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva.

Organ pridobiva podatke v evidenci:
Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca, neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo v kartoteki ali računalniškem mediju in iz drugih zbirk podatkov, katerih upravljavec je ZD Hrastnik.

Opis in pogoji dostopa do evidence:
Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).
Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih (npr. sodišča, policija, zavarovalnice…)
Podatke lahko pridobi tudi oseba, ki ima pooblastilo osebe, na katere se podatki nanašajo.
Pogoj dostopa: varovanje osebnih podatkov.
 

2.8. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV
 

2.8.1 Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem

Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.

Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnih zahtevkov skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.
 

2.8.2 Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanja zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti.

Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnih zahtevkov skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.
 

2.8.3 Ime zbirke:  Laboratorijski informacijski sistem

Namen zbirke je naročanje laboratorijskih preiskav in spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav.

Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnih zahtevkov skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.
 

2.9.  NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. posameznih dokumentov so:

 • Ordinacijski časi
 • Javna naročila
   

3. DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 24/03 Spremembe: Uradni list RS, št. 61/05, 96/05-UPB1, 109/05-ZDavP-1B, 113/05-ZInfP, 28/06-UPB2, 117/06-ZDavP-2)
 • Uredba o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 Spremembe uradni list, št. 119/07, 95/11)
   

3.1.       DOSTOP NA SPLETNI STRANI

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda sl.zd-hrastnik.si
Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.
 

3.2.       DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

Informacije, ki niso neposredno dostopne, bodo uporabnikom posredovane na zahtevo, ki jo lahko vložijo osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.

Na podlagi uporabnikove zahteve mu je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Ob pozitivno rešeni zahtevi bo uporabniku omogočena seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da mu jo bodo dali na vpogled ali pa mu bodo zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.

3.2.1. Ustna zahteva

     Ustno zahtevo lahko uporabnik vloži:

 • osebno na sedežu zavoda, Novi dom 11, 1430 Hrastnik, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.
 • telefonsko na številki (03) 56 54 472. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Tudi v tem primeru je zahteva brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.

3.2.2. Pisna zahteva

Pisno zahtevo lahko uporabnik vloži:

 • na zapisnik, ki ga na njegovo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Novi dom 11, 1430 Hrastnik, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro.
 • po pošti na naslov Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik. Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).
 • po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov: zdhrastnik@siol.net. Elektronska zahteva se obravnava kot pisna, če je elektronsko sporočilo varno elektronsko podpisano.
 • V nasprotnem primeru se zahteva obravnava kot ustna zahteva.

Ob vložitvi pisne zahteve je potrebno plačati upravno takso. V tem primeru mora zavod o zahtevi odločiti v roku 20 dni. Če to ni možno lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša za največ 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vlagatelja pozove, da jo dopolni. V primeru zavrnitve pisne zahteve, ima vlagatelj pravico do pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. Če vlagatelj zahteve smatra, da mu je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki jo je zahteval, je zavod dolžan o ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni.
 

3.3. STROŠKOVNIK

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunajo materialni stroški posredovanja v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS št. 119/07).

CENIK INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • ena stran fotokopije formata A4: 0,06 €
 • ena stran fotokopije formata A3: 0,13 €
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti: skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve

Informacije se posredujejo glede na tehnične zmožnosti zavoda. Zneski, navedeni v ceniku, ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se zaračuna ob izstavitvi računa, skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve računa.
 

4. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:

 • seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • čakalne dobe.