V Dispanzerju za medicino dela, prometa in športa opravljamo:

A)       Preventivne zdravstvene preglede:

 1. Predhodne in obdobne  zdravstvene preglede,
 2. Preglede voznikov vseh kategorij,
 3. Preglede za posest in nošenje orožja,
 4. Preglede športnikov.

B)        Oceno tveganja, 

ki je določena z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. List RS, št. 43/2011) oziroma vse dejavnosti izvajalca medicine dela po 33. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu in sicer:

(1)        Delodajalec mora zagotoviti, da zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu izvaja izvajalec medicine dela.

(2)        Izvajalec medicine dela opravlja, odvisno od vrste dejavnosti delodajalca ter vrste in stopnje tveganj za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom delavcev, zlasti naslednje naloge:

1. sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti;

2. izvaja zdravstvene preglede delavcev iz 36. člena tega zakona;

3. seznanja delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim okoljem, ki lahko privedejo do funkcionalnih okvar, bolezni ali invalidnosti;

4. spremlja in analizira stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi ter boleznimi, povezanimi z delom, ter odkriva vzroke;

5. pripravlja poročila za delodajalce glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja delavcev, ugotovljenega na zdravstvenih pregledih, analiz funkcionalnih okvar, nezgod pri delu, poklicnih bolezni, bolezni, povezanih z delom, in delovne invalidnosti. Poročila morajo vsebovati tudi predloge izboljšav delovnega procesa z namenom dopolnitve ali nadgradnje ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu;

6. sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela;

7. sodeluje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči ter sodeluje pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči.

(3)        Pri opravljanju svojih nalog izvajalec medicine dela sodeluje z osebnim zdravnikom delavca in z izvedenskimi organi invalidskega in zdravstvenega zavarovanja zaradi izmenjave podatkov o zdravstvenem stanju delavcev ter pomoči pri ugotavljanju upravičenosti do začasne oziroma trajne zadržanosti z dela in ocenjevanja delovne zmožnosti.

(4)        Izvajalec medicine dela lahko po predhodni pisni privolitvi delavca od osebnega zdravnika delavca pridobi oziroma vpogleda podatke o zdravstvenem stanju delavca, o njegovem zdravljenju in rehabilitaciji. Izvajalec medicine dela mora osebnemu zdravniku na njegovo zahtevo posredovati informacije o obremenitvah delavca na delovnem mestu in o zahtevah njegovega delovnega mesta.

Preiskave, ki jih v ZD Hrastnik opravljamo:

 • EKG,
 • Preiskava pljučne funkcije ( spirometrija),
 • Preiskave vida na aparatu (ostrina vida na daleč in blizu,  binokularni vid, barvni vid; kontrast, vidno polje),
 • Preiskavo sluha (ADG),
 • Preiskave za delo na višini (VTG),
 • Obremenitveno testiranje (cikloergometrija na kolesu),
 • Laboratorijske preiskave krvi in urina,
 • Ohladitveni  test (pri izpostavljenosti lokalnim vibracijam),
 • Psihološki pregledi in rentgensko slikanje pljuč se opravljajo pri zunanjih izvajalcih, kar uredimo na medicini dela.

Za pregled potrebujete naslednje dokumente:

 1. predhodni in obdobni zdravstveni pregledi

1.    Veljavni osebni dokument, Kartico zdravstvenega zavarovanja, 

2.    Očala, če jih uporabljate,

3.    Potrebno je biti tešč,

4.    Morebitne izvide prejšnjih pregledov in  preiskav pri svojem osebnem zdravniku ali specialistih, če jih imate doma,

5.    Zdravstveni karton (v primeru, da nimate zdravnika v ZD Hrastnik),

6.    Napotnico za predhodni zdravstveni pregled (DZS obrazec 8.204 ) oz. obdobni zdravstveni pregled (DZS obrazec 8.205 ), ki jo izpolni delodajalec v obeh izvodih. 

 

 1. pregledi voznikov vseh kategorij

1.    Veljavni osebni dokument,

2.    Vozniško dovoljenje,

3.    Očala / kontaktne leče, če jih uporabljate,

4.    Morebitne izvide okulista  in izvide drugih pregledov in preiskav, če jih imate doma,

5.    Zdravstveni karton (v primeru, da nimate zdravnika v ZD Hrastnik).

Za kategorijo C, E in D je potrebno biti tešč.

 

 1. pregledi za posest in nošenje orožja

1.    Veljavni osebni dokument, kartico zdravstvenega zavarovanja, 

2.    Potrebno je biti tešč,

3.    Očala / kontaktne leče, če jih uporabljate,

4.    Morebitne izvide okulista in izvide drugih pregledov in preiskav, če jih imate doma,

5.    Zdravstveni karton (v primeru, da nimate zdravnika v ZD Hrastnik).

 

 1. pregledi športnikov

1.    Kartico zdravstvenega zavarovanja,

2.    Potrebno je biti tešč,

3.    Očala / kontaktne leče, če jih uporabljate,

4.    Morebitne izvide drugih pregledov in preiskav, če jih imate doma,

5.    Zdravstveni karton (v primeru, da nimate zdravnika v ZD Hrastnik).